گالری عکس | سال تحصیلی 1402-1401
بازگشایی مدرسه و روز جوانه ها
مراسم ذبح قربانی برای رفع بلا
زیارت عاشوا و توزیع عدسی نذری
جلسه انتخابات انجمن اولیا
فعالیت کلاس کاروفناوری