دبیران
null

دارای مدرک تخصصی آموزش پایه اول

سابقه فعایت در مدارس شاهدو ندای نو

آشنا به شیو های نوین آموزش وتولیدمحتوا

گذراندن دوره ها ضمن خدمت مرتبط با کلاس اولها

خانم فاطمه ملکی

معلم پایه اول
null

کارشناسی مديريت آموزشی

دوره های افت تحصیلی و شیوه های پیش گیری آن

دوره های آشنایی با وظایف مربی و نیاز مدرس

دوره روان شناسی تربیتی

خانم ناحید علی نیا

معلم پایه دوم
null

کارشناسی مهندسی نرم افزار

دوره تحلیل کتب پایه سوم مهدوی و آموزش عالی پیشتازان

آشنا با نرم افزار های نوین آموزشی

خانم فاطمه آمره

معلم پایه سوم
null

خانم حسینی

معلم پایه چهارم
null

کارشناس حسابداری

سابقه تدریس در مدارس سلاله های بهشتی وایران ونواندیشان

اشنا با شیوه های نوین اموزش وگذراندن دوره های ضمن خدمت

خانم حمزه

معلم پایه پنجم
null

کارشناسی آموزش ابتدایی

۳۴ سال سابقه تدریس در پایه های مختلف دوره ابتدایی

گذراندن بیش از ۱۷۰۰ ساعت دوره ضمن خدمت تخصصی و عمومی

طراح سوالات امتحان نهایی پنجم وششم درسالهای متوالی اداره

خانم فاطمه سیردانی

معلم پایه ششم
دبیران